Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunması Ve İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Müşteri̇ Aydınlatma Metni̇

1. Amaç

yesilbuyume.org (“Yeşil Büyüme” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, 
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, 
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz. 

Aydınlatma Metni ile Yeşil Büyüme tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir. 

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, müşterilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır: 

Kimlik Verisi: Ad-soyad

İletişim Verisi: e-posta adresi (kurumsal e-posta adresi dâhil).

Kişisel verileriniz, şirketimizin internet sitesindeki İletişim Formu ve Haftalık Bülten’e kaydolurken gönüllü olarak girilen bilgiler aracılığıyla toplamaktadır. 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler 

Kişisel verileriniz, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve gerekliliklerin yerine getirilmesi, hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla KPMG Türkiye’nin meşru menfaatleri için gerekli olması ve KVKK madde 5 ve 6 hükümlerine uygun olarak kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde işlenmektedir. 

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir; 

 • Müşteri yetkili çalışan bilgilerinin kaydedilmesi,
 • E-bülten kayıtlarının gerçekleştirilmesi,
 • Eğitim değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Eğitim katılım ve takip süreçlerinin düzenlenmesi,
 • Zorunlu raporlamaların yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına sunulması,
 • Müşteri hizmet değerlendirme ve takip süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri portföy çalışmalarının yapılması,
 • Hizmet satış ve pazarlamaları için pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi,
 • Yeşil Büyüme yayınlarının ilgili kişilere gönderilmesi,
 • Hizmet ve ürünlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi,
 • İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
 • Yeşil Büyüme’nin sosyal sorumluluk, sivil toplum aktiviteleri ve sponsorluk faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve bu konudaki ilişkilerin yönetilmesi,
 • Yeşil Büyüme’nin tek başına ya da diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde düzenlediği etkinlik ve davetlerin planlanması, organizasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve bu etkinlik ve davetlere ilişkin haberlerin Yeşil Büyüme’ye ait web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yayınlanması,
 • Yeşil Büyüme’nin kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi ve marka iletişimi faaliyetlerinin planlanması, icra edilmesi ve değerlendirilmesi; iş ortağı olduğu kurum, kuruluş ve kişilerle olan iş birliği faaliyetlerinin planlanması, icra edilmesi ve değerlendirilmesi,
 • Yeşil Büyüme’nin paydaşı olduğu sivil toplum ve sosyal sorumluluk projelerinde yüklenmiş olduğu edimlerin ifası, bu projelerle ilgili kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. 

4. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması 

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesi için, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat ile kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dâhil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirket tarafından işlenebilecek ve kişisel verileriniz, Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişiler, anlaşmalı kurumlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümü amacıyla avukatlar, vekâlet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Ancak, her halükarda istisna halleri hariç olmak üzere kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz. Yeşil Büyüme, kişisel verileri yurt içinde gerekli şartlar sağlandığı zaman aktarabileceği gibi ilgili Kanun ve mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve gerekli bütün güvenlik önlem ve tedbirleri alarak yurt dışında bulunan üçüncü kişilere de aktarabilir. 

5. Kişisel Veri Sahibinin Sahip Olduğu Haklar 

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
 3. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 
 5. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 6. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 7. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 8. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İletişim Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

ŞİRKETİN TAM ADI: Yeşil Büyüme Eğitim Danışmanlık Organizasyon Limited Şirketi

ADRESİ: Esenkent Mahallesi, Çınaraltı Sokak, Güven Apt. No: 3C, Maltepe/İstanbul

TELEFON: 05528525205

EPOSTA: iletisim@yesilbuyume.org

TİCARİ SİCİL: 452660-5